1. GIN Conference คืออะไร ?
ตอบ : Web Conference เป็นการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา (ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต) เป็นการประชุมที่เห็นภาพ และได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมกันหลายคน รวมทั้งสามารถนำเสนอเอกสารในที่ประชุม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. GINconference ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดได้บ้าง?
ตอบ : ใช้สำหรับการประชุมทางไกล การเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนา และกิจกรรมการสนทนาต่างๆเหมาะสำหรับองค์กร
ที่มีการประชุมระหว่างสาขาหรือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. อะไรคือจุดเด่นของ GINconference?
ตอบ : ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นที่หลากหลายและครบครัน อาทิเช่น
      - นัดหมายและเชิญประชุมผ่าน E-mail
      - นำเสนอเอกสารในที่ประชุมได้หลายรูปแบบ เช่น Power point, Word, Excel, Video,
pdf, รูปภาพ เป็นต้น
      - รับส่งไฟล์ระหว่างการประชุม
      - ทำแบบสำรวจ (Poll) เพื่อสำรวจความคิดเห็นในที่ประชุม
      - รับส่งข้อความสั้นระหว่างการประชุม
      - บันทึกการประชุมออนไลน์
      - ควบคุมการประชุมได้เสมือนจริง เช่น ประธานสามารถปิด - เปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น การให้สิทธิ์ในการพูดหรือการนำเสนอ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมออกจากห้องประชุม ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. Web Conference แตกต่างจากห้องประชุมแบบ GINconference อย่างไร
ตอบ :
Video Conference GIN Conference
 - ค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุนสูงต่อ 1 ห้องประชุม  - ค่าใช้จ่ายน้อย
 - ใช้ประชุมเฉพาะกลุ่มหรือภายในหน่วยงานที่มีระบบVideo Conference เท่านั้น  - ใช้ประชุมกับใครก็ได้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (เชิญผ่านอีเมล์และติดตั้ง GINconferenceอัตโนมัติผ่านอินเตอร์เน็ต)
 - ใช้งานร่วมกับ Leased line, ISDN เท่านั้น  - ใช้งานร่วมกับ Broadband Internet ได้
 - มีรูปแบบการบริหารจัดการประชุมไม่หลากหลายมากนัก  มีฟังก์ชั่นการบริหารจัดการประชุมที่หลากหลายสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุม
 - ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พิเศษของ Video Conference  - ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 - การบำรุงรักษา (ยาก ช้า แพง กรณีเกิดปัญหา)  - การบำรุงรักษา (ง่าย เร็ว ประหยัด กรณีเกิดปัญหา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ GINconference มีอะไรบ้าง?
ในการใช้ GINconference จัดการประชุมทางไกลออนไลน์ จะช่วยให้สามารถ
ตอบ : - ลดค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุมและประสานงานนัดหมาย
      - ลดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเพื่อมาประชุม
      - ลดการสูญเสียเวลา จากการเดินทาง
      - ลดการเผาผลาญน้ำมัน และ ลดภาระด้านพลังงานของชาติ
      - ลดอันตรายและความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทาง
      - เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ขององค์กร
      - เพิ่มประสิทธิภาพของงาน และผลผลิตธุรกิจ
      - เพิ่มการใช้ประโยชน์ จากการลงทุนด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------